Neurology Update Mumbai

Hotel J W Marriott Mumbai Sahar

2nd, 3rd, 4th FEBRUARY 2024

Committee

Trustees of Neurology Foundation

 • Bhim Singhal (Managing Trustee)
 • Manisha Girotra
 • Nimesh Kampani
 • Jimmy Lalkaka
 • Khushnuma Mansukhani
 • Nanik Rupani
 • Viraj Sanghi
 • Katie Vania

Organising Committee

Organising Chairperson

 • Bhim Singhal

Organising Council

 • Viraj Sanghi
 • Jimmy Lalkaka
 • Khushnuma Mansukhani
 • Jayanti Mani

Advisory Panel

 • Rajesh Benny
 • Nadir Bharucha
 • Roop Gursahani
 • Satish Khadilkar
 • Sudhir Kothari
 • Vibhor Pardasani
 • Lily Pastakia
 • Arun Shah
 • Urvashi Shah
 • Nirmal Surya